Facebook

Regulamin kont firmowych

REGULAMIN SERWISU AUTOTUTAJ.PL DLA FIRM
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Regulamin określa zasady świadczenia, przez Alepartner Group usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie autoTutaj.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu autoTutaj.pl.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu autoTutaj.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 1. DEFINICJE
  1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
   1. Alepartner Group - Alepartner Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 lok. 132, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575898, posiadająca numer NIP: 527-274-51-42, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@autotutaj.pl. 
   2. Serwis autoTutaj.pl — prowadzony przez Alepartner Group  w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej autoTutaj.pl.
   3. Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu zamieszczane w Serwisie autoTutaj.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
   4. Użytkownik —Dealer, a także każda osoba fizyczna korzystająca zasobów Serwisu autoTutaj.pl.
   5. Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznym i hurtowym Pojazdami, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (plac z Pojazdami znajdujący się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Pojazdy, jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Alepartner Group umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie autoTutaj.pl. i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu autoTutaj.pl.
   6. Konto Dealera — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie autoTutaj.pl na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu autoTutaj.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu autoTutaj.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny login i hasło.
   7. Strona Dealera — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w serwisie autoTutaj.pl.
   8. Opłata aktywacyjna – jednorazowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz Alepartner Group z tytułu udostępnienia konta Dealera uiszczana po zawarciu umowy o świadczenie usług internetowych w formie pisemnej w serwisie ogłoszeniowym pod nazwą autoTutaj.pl. Opłata nie jest pobierana przy zawarciu umowy w formie elektronicznej.
   9. Prowizja — okresowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz Alepartner Group, z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu autoTutaj.pl, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Dealera usług w ramach promocji Ogłoszeń.
   10. Cennik — zestawienie ustalanych przez Alepartner Group opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu autoTutaj.pl, określający przedziały cenowe, których wysokość uzależniona jest od ilości Ogłoszeń wystawionych przez Dealera w danym okresie oraz okresu trwania Ogłoszeń.
   11. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją Alepartner Group może być przedmiotem obrotu w serwisie autoTutaj.pl.
   12. Regulamin — Regulamin serwisu autoTutaj.pl dla firm.
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU AUTOTUTAJ.PL
  1. Treść Ogłoszenia jest samodzielnie ustalana przez Dealera.
  2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Jednocześnie ten sam Pojazd w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia w Serwisie autoTuta.pl.
  3. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych).
  4. Czas emisji Ogłoszenia w Serwisie autoTutaj.pl wynosi 14 lub 28 dni, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
  5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
  6. Dealer jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Alepartner Group oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Alepartner Group nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
  7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu autoTutaj.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Alepartner Group i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Alepartner Group oraz Dealerów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie autoTutaj.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu autoTutaj.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Alepartner Group.
  8. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu autoTutaj.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu autoTutaj.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Alepartner Group.
  9. Alepartner Group nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem serwisu przez Dealera.
 
4. ZAWARCIE UMOWY
 1. Aktywacja konta Dealera następuje po łącznym spełnieniu przez Dealera następujących warunków:
  1. Zawarcia umowy o świadczenie usług internetowych w Serwisie autoTutaj.pl w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
  2. Poprawnej rejestracji Konta Dealera w Serwisie autoTutaj.pl,
  3. Akceptacji treści Regulaminu,
  4. Braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dokonanej przez Alepartner Group,
 2. Alepartner Group może uzależnić aktywowanie Konta Dealera oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu autoTutaj.pl od przesłania przez Dealera na adres siedziby Alepartner Group dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w ustawieniach Konta Dealera.
 3. Alepartner Group ma prawo do weryfikowana danych przedstawionych przez Dealera dotyczących jego działalności gospodarczej.
 4. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.
 5. Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody Alepartner Group.
 
5. ZAMIESZCZENIE I EDYCJA OGŁOSZENIA PRZEZ DEALERA
 1. Alepartner Group świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom możliwości publikowania strony Dealera oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie autoTutaj.pl.
 2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu autoTutaj.pl, poprzez jego uzupełnienie, co najmniej w zakresie pól zaznaczonych, jako obowiązkowe oraz wprowadzaniu zdjęć Pojazdu.
 3. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach zaznaczonych, jako pola obowiązkowe lub zdjęć Pojazdu uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
 4. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt 4.1. powyżej, oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.
 
6. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
 1. Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Promowanie Ogłoszeń).
 2. Usługa Promowania Ogłoszeń udostępniana jest Dealerom na okres 14 lub 28 dni, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż czas emisji Ogłoszenia.
 3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Dealerów mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Dealerów jest akceptacja właściwego regulaminu.
 
7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Alepartner Group umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Dealera.
 2. Alepartner Group nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Dealera umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Dealera oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Alepartner Group nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Dealera, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Dealera, lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży Pojazdów na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Alepartner Group stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu autoTutaj.pl i blokadą Konta Dealera.
 4. Alepartner Group ma prawo do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
  1. Powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. Szkodzące Alepartner Group lub innym podmiotom,
  5. Wprowadzające w błąd.
 5. We wskazanych powyżej przypadkach Dealerowi nie przysługuje rekompensata z tytułu usuniętych Ogłoszeń.
 6. Alepartner Group nie odpowiada ponadto za:
  1. Brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. Realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  4. Działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Alepartner Group,
  5. Działanie siły wyższej.
 7. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu autoTutaj.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Alepartner Group lub Dealerów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 
8. OPŁATY
 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu autoTutaj.pl na rzecz Dealerów są bezpłatne.
 2. Usługi dodatkowe w ramach Serwisu autoTutaj.pl na rzecz Dealerów są płatne zgodnie z Cennikiem Promowania.
 3. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszczonych na Koncie Dealera. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu autoTutaj.pl.
 4. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za dany okres rozliczeniowy.
 5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format) wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 7. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce "Płatności do faktury". Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
9. PROMOCJE I RABATY
 1. Właściciel portalu ma prawo udzielać rabatów i/lub przydzielać darmowe promowanie ogłoszeń użytkownikom.
 
10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
 1. Alepartner Group zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu autoTutaj.pl umowach.
 
11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Alepartner Group usług świadczonych w ramach Serwisu autoTutaj.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu autoTutaj.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Alepartner Group za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@autotutaj.pl lub listem poleconym na adres Alepartner Group z dopiskiem "Reklamacje autoTutaj.pl".
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Alepartner Group zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Alepartner Group zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Alepartner Group.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.
 
12. DEZAKTYWACJA OGŁOSZEŃ
 1. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.
 
13. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu autoTutaj.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Alepartner Group lub Dealer) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu. W celu rozwiązania umowy Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@autotutaj.pl.
 2. Alepartner Group zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu lub w przypadku nieuiszczenia przez Dealera faktur za dwa pełne okresy rozliczeniowe.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Alepartner Group, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Dealer nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie autoTutaj.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Alepartner Group.
 
14. ZMIANY REGULAMINU
 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Alepartner Group. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Alepartner Group poinformuje Dealerów na stronie internetowej Serwisu autoTutaj.pl oraz drogą elektroniczną.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu autoTutaj.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Dealerów. Usługi aktywowane przez Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. Dealer przy pierwszym logowaniu w Serwisie autoTutaj.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Dealera wykonania usługi w Serwisie autoTutaj.pl choćby odbyło się bez logowania Dealera.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@autotutaj.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Alepartner Group po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu.
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W ramach usług świadczonych w Serwisie autoTutaj.pl, Dealer zleca Alepartner Group publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w serwisach internetowych Alepartner Group lub podmiotów do niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Usługa opisana w zdaniu poprzednim, jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 2. Dealer ma również możliwość zamieszczenia Ogłoszenie za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, zgodnego z wymaganiami Serwisu autoTutaj.pl, które oferowane jest przez niezależnych dostawców. Szczegółowe wymagania dotyczące dostępu Dealerów do takiego oprogramowania znajdują się w ofercie usług świadczonych przez tych dostawców.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Dealerem a Alepartner Group, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu autoTutaj.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu autoTutaj.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę  Alepartner Group.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Dopuszcza się możliwość korespondencji pocztą e-mail na potrzeby związane z realizacją umowy o świadczenie usług internetowych w serwisie ogłoszeniowym pod nazwą autoTutaj.pl.
ZAŁĄCZNIKI
 • Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów
 • Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń
 • Załącznik nr 3 Polityka prywatności
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 USŁUGI PROMOWANIA OGŁOSZEŃ
 1. Usługa Promowania Ogłoszeń może polegać na:
  1. wyróżnieniu tła Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania w Serwisie autoTutaj.pl,
  2. umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy wyników wyszukiwania Ogłoszeń w Serwisie autoTutaj.pl,
  3. promowaniu Ogłoszenia Dealera na stronie głównej Serwisu autoTutaj.pl,
 2. Podświetlenie Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania Ogłoszeń powoduje, że Ogłoszenie prezentowane jest na innym tle niż pozostałe Ogłoszenia.
 3. Umieszczenie ogłoszenia polega na dodaniu do go na początku listy ogłoszeń w kategorii i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszenia promowane.
 4. Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu autoTutaj.pl polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu autoTutaj.pl, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań, dokonywanych, co 15 minut. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 5. Treść Ogłoszenia prezentowanego w serwisach, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej, powinna być zgodna z zasadami wyrażonymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach.
 6. Dealer podczas zamieszczania Ogłoszenia sam decyduje, w jaki sposób dodatkowo chce promować swoje Ogłoszenie zgodnie z usługami oferowanymi w Serwisie autoTutaj.pl.
ZAŁĄCZNIK NR 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu autoTutaj.pl, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest Alepartner Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 lok. 132, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575898, posiadająca numer NIP: 527-274-51-42, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@autotutaj.pl. 
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem ___________.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z Umową, dla potrzeb niezbędnych do realizacji jej postanowień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Alepartner Group zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Alepartner Group usług oraz w celu ich realizacji.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Alepartner Group za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Alepartner Group, a także związanych ze świadczeniem usług przez Alepartner Group. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu autoTutaj.pl wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. Dotyczy to wysyłki zapytania ofertowego: samochód nowy, samochód używany, promocję, wybraną ofertę finansowania zakupu samochodu czy jego ubezpieczenia. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail.
 7. Alepartner Group zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Alepartner Group zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Alepartner Group danych osobowych innemu niż Alepartner Group administratorowi danych.
 9. Alepartner Group może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Alepartner Group jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Alepartner Group lub jeśli Alepartner Group otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Alepartner Group podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu autoTutaj.pl.
 11. Dane osobowe Dealerów i Ogłoszeniodawców, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Alepartner Group usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
  1. W celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi w ramach Serwisu autoTutaj.pl,
  2. Niezwłocznie po wyborze przez Dealera i Ogłoszeniodawca w Serwisie autoTutaj.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 12. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Alepartner Group przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 13. W przypadku uzyskania przez Alepartner Group wiadomości o korzystaniu przez Dealerów i Ogłoszeniodawców z Serwisu autoTutaj.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Alepartner Group może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 14. Alepartner Group wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 15. Alepartner Group stosuje pliki "cookies" dane informatyczne. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających strony Serwisu autoTutaj.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu autoTutaj.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu autoTutaj.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: http://autotutaj.pl/strona/polityka-prywatnosci.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.